Biologicko-geografická a
fyzikálně-chemická
 
praktika

                                  

     Praktika jsou prvně vyučována v letošním devátém ročníku.  Výuka umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů.
     Věříme, že poznatky získané v tomto předmětu žáci využijí i v další praxi.
                                                                                                          Ivana Múčková

foto