První pomoc

Oblast první pomoci a prevence úrazových stavů je do školního vzdělávacího programu ŠVP ZV FLORIAN implementována průřezově v těchto vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda), Člověk a příroda (chemie, přírodopis) Člověk a zdraví (výchova ke zdraví) a ve volitelných předmětech.

Od ledna tohoto roku jsou ve škole žákům i vyučujícím k dispozici výukové modely, na kterých lze provádět nácvik resuscitace dospělého, dítěte i kojence.
Žáci naší školy mají též možnost účastnit se přednášek s praktickými ukázkami pořádaných ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže Kutná Hora. Každoročně jsou pořádány tematicky zaměřené dny, kde jednotlivé aktivity simulují nebezpečné a život ohrožující situace, jejichž cílem je vzbudit u dětí motivovanost k dalšímu vzdělávání se v této oblasti.

Každé úterý se od 7:00 schází děti ve zdravotnickém kroužku, kde trénují správné postupy poskytnutí první pomoci v život ohrožujících stavech i obvazovou techniku. Někteří z nich se pak účastní soutěže hlídek mladých zdravotníků nebo dopravních soutěží. V každém případě se tyto dovednosti nikomu z nich neztratí.
                                                      Za předmětovou komisi  Mgr. Zdeňka Jelínková a Mgr. Ivana Vesecká

                         fotogalerie