Evaluační plán

V letošním školním roce pokračujeme v nastaveném systému evaluačních činností. Nástroje, pomocí kterých hodnotíme klima, vzdělávací proces i další aktivity školy, vybíráme s ohledem na priority strategického plánu a koncepčního záměru rozvoje školy. Pro získání zpětné vazby od žáků provádíme dotazníková šetření. Letos se zaměříme na oblast jazykové, komunikační a informační gramotnosti, a to na 1. i na 2. stupni. Hlavním cílem těchto činností je zjištění rezerv a ujasnění priorit směřujících k dalšímu úspěšnému rozvoji školy a ke zkvalitnění vzdělávání. K hodnocení výsledků vzdělávání slouží testování žáků. Škola využívá externí i interní standardizované testování, které umožňuje srovnání v celostátním měřítku.
Veškeré tyto evaluační činnosti nám pomáhají při naplňování priorit našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV FLORIAN a zároveň poskytují zpětnou vazbu všem účastníkům vzdělávacího procesu.
                                                                                                                Mgr. Ivana Vesecká, koordinátorka ŠVP