Environmentální výchova, vzdělání a osvěta

Školní rok 2016-2017 - zpráva koordinátora

Dlouhodobé projekty:

Recyklohraní –  škola se zúčastnila všech úkolů a akcí – sběr baterií, elektrozařízení, mobilů, tonerů a získala velký počet bodů (za splnění 4 úkolů to bylo 1750 bodů)                                                                                  
Třídění odpadu – spolupráce s AVE Čáslav (odpadové hospodářství a třídící linka odpadů)  - soutěž škol ve třídění odpadu, exkurze. Ve dvou odvozech (leden, červen) se odvezlo 2420 kg papíru a 260 kg plastů, peníze jdou na účet Rady rodičů
Meteorologie -  měření meteorologických hodnot v meteobudce  a ve škole
Dendrologická stezka – obnova cedulí na stezce, vysazení jinanu dvoulaločného
Můj strom – v rámci Dne stromů
Víčko k víčku – pomoc handicapovaným dětem – Víčka pro Eričku
Bylinková zahrada – obnova  

 
Tematické dny:

Během školního roku byly zorganizovány projektové dny: Den stromů a  Den Země.

 
Volitelné předměty:
V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením:
Základy ekologie v  7. ročníku (zaměření více teoretické)
Aplikovaná ekologie v 9. ročníku
problémy: velký počet žáků – zvl. v 9. ročníku, není možné využít počítačovou učebnu
 
Výukové programy, exkurze:
Všechny třídy  - ukázka dravců a sov ( Seiferos), soutěže, vycházky, výlety s ekologickým zaměřením
1. třídy – výukový program Jaro na zahradě, spolu s 9. třídami projekt Můj strom
4. a 5. třída – výukový program Stromy a keře
6. třída – výukový program Zemědělství
7. třídy – výukový program Recyklace očima mladých vědců, Listy a pletiva
8. třídy – výukový program Listy a pletiva, simulační hra Povodně, exkurze Informační centrum ČEZ
 

Spolupráce s ekologickými organizacemi: Recyklohraní, Pod horami, Vodní dům, Klub ekologické výchovy

 
Další aktivity:

Adopce fretky- pokračování v adopci fretky Barnyho v Oboře Žleby

Soutěže:
O nejkrásnější obrázek a fotografii přírody
Soutěž ve sběru baterií mezi třídami – celkem jsme odevzdali 776 kg baterií
Ceny pro nejlepší žáky a třídy jsou pořizovány za body v Recyklohraní

Ekologizace provozu školy – kvalita třídění odpadů je na dobré úrovni, bylo by dobré pořídit „mačkač“ PET lahví a více informovat rodiče o sběru odpadů - zápisy do ŽK
 

Získali jsme titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně – uděluje KEV a Česká komise pro UNESCO

                                                                                             Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO
 

Školní rok 2016-2017 - zpráva koordinátora

Co plánujeme ve školním roce 2016/2017 v ekologické výchově:

V tomto školním roce budeme pokračovat v osvědčených dlouhodobých ekologických projektech – Recyklohraní, Víčko k víčku, Meteorologie, Třídění odpadu, Můj strom...
Uskuteční se 2 projektové dny: Den stromů  20.října 2016 a Den Země v dubnu 2017.
Plánujeme různé ekologické exkurze a výukové programy  - Vodní dům, CHKO Železné hory, obora Žleby, programy sdružení Pod horami apod.
Pokračujeme v rozšiřování dendrologické stezky a bylinkové zahrady v areálu školy.
                                                                                              Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO

 

Školní rok 2015-2016 - zpráva koordinátora

Co plánujeme ve školním roce 2015/2016 v ekologické výchově:

RECYKLOHRANÍ – opět sbíráme vybité baterie, staré mobily, vysloužilá elektrozařízení a tonery. V loňském školním roce  jsme se zúčastnili všech soutěží, to samé plánujeme i letos. Organizujeme soutěž ve sběru baterií mezi třídami, toto mají na starost žáci 9. ročníku - předmět Aplikovaná ekologie.

Projekt TŘÍDĚNÍ ODPADU -  sbíráme papír, karton, PET lahve

Projekt PET VÍČKA POMÁHAJÍ – pokračujeme ve sběru víček od PET lahví

Další ekologické projekty - Dendrologická stezka, Bylinková zahrada, Meteorologická měření

Tematické dny:

DEN STROMŮ - 20. října –projekt Můj strom, dendrologická stezka u školy a program lesní pedagogiky (ÚHUL Stará Boleslav)

DEN VODY - 21. března – výukový program Vodní práci (Ornita) a exkurze ve Vodním domě u Želivky

DEN ZEMĚ - duben – program pro žáky 1. stupně  připraví žáci 9. ročníku, předmět Aplikovaná ekologie, třídy 2. stupně  - program upřesníme

Další akce:

Soutěž o nejkrásnější fotografii (obrázek )přírody
Adopce zvířete ze Záchranné stanice Lipec – opět fretka Barny?
Exkurze, výlety a výukové programy s ekologickou tematikou
                                                           Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátorka EVVO

 

Školní rok 2014-2015 - zpráva koordinátora

Činnost v oblasti EVVO (environmentální výchova, vzdělání a osvěta)   ZÁŘÍ – PROSINEC 2014
Recyklohraní
Úkol Ovocná výzva – plný počet bodů  - 250
Recyklace hrou – výjezdní program Recyklohraní v naší škole
Odvoz baterií 40 Kg – 280 bodů
Třídění odpadu
Odvoz papíru a plastů: 1,4 t papíru 20 kg plastů
Exkurze AVE, odpadové hospodářství Čáslav
Sbíráme PET víčka
Víčko k víčku pro Mišičku – víčka pro handicapovanou dívku Michalku z Třebechovic pod Orebem
Projekty, exkurze
Projektový den DEN STROMŮ, projekt Můj strom
Exkurze papírny Hostačov
Exkurze Kačina (POD HORAMI o.s.) – výukový program Listujeme herbářem
Připravujeme:
Další úkol Recyklohraní - Black out
Odvoz elektrozařízení
Obnova adopce fretky Barnyho
Rozšíření dendrologické stezky
Dokončení projektu Bylinková zahrada
                                                        Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová
 

Školní rok 2013-2014 - zpráva koordinátora

Dlouhodobé projekty

Recyklohraní – naše škola se zúčastnila (až na jednu) všech soutěží a akcí, patříme mezi nejúspěšnější školy v projektu.
Globe – spolupracujeme v oblasti   meteorologie  (měření meteorologických hodnot a jejich odesílání)
Putování prostorem a časem – v rámci udržitelnosti projektu, který byl již ukončen, vypracováváme potřebné zprávy.
Více zeleně -  spolupracujeme s OÚ, využití v projektu Můj strom
AVE- soutěž škol – odvoz papíru, plastů

 
Tematické dny

Během školního roku byly zorganizovány tematické (projektové) dny Den stromů a   Den Země. Při jejich přípravě se dobře zapojili žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie.

 
Volitelné předměty

V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením:
Základy ekologie v  7. ročníku (zaměření více teoretické).
Aplikovaná ekologie v 9. ročníku – zaměření spíše praktické, organizace projektových dnů, výukových programů pro žáky 1. stupně. V těchto předmětech jsme mj. plnili úkoly dlouhodobých projektů, plány výuky pro tyto předměty byly splněny.

 
Výukové programy, exkurze

Botanicus Ostrá – 6., 5., 8. třída
AVE Čáslav  ( skládka odpadů )-  7.třídy
Botanická zahrada Praha, výukový program  –  7.A,  8. třída
Štefánikova hvězdárna Praha, výukový program Vzdálený vesmír  – 9.  třídy
Simulační hra Supermarket (Pod horami) – 9. třídy
Lesní pedagogika – výukový program Ekosystém les  ( Lesy Chrudim) – 6. a 7. třídy
Obora Žleby – 5.A,  9.B
Další exkurze: Ethanol Energy a.s., Malá vodní elektrárna Hučák Hradec Králové, informační centrum ČEZ..
Všechny výukové programy a exkurze navazovaly na plnění cílů EVVO.

 
Další aktivity

Adopce fretky. Za peníze, které jsme získali za sběr odpadů, jsme adoptovali fretku v Oboře Žleby.
Víčka pro Lukáška – škola věnovala několik pytlů víček z PET lahví handicapovanému chlapci.
Žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie pokračovali v tvorbě dendrologické stezky.
Soutěže: O nejkrásnější fotografii/obrázek přírody a  soutěž Obrázek fretky Barnyho.
Sběr papíru a plastů – firma AVE Čáslav od nás odvezla celkem 2320 kg papíru a 700 kg plastů (PET lahve a víčka z PET lahví). Za část finančních prostředků z tohoto sběru jsme nakoupili další nádoby na třídění odpadu a adoptovali fretku.
Recyklohraní - za body získané v tomto projektu jsme si vybrali některé ceny – 2 stolní fotbaly, výtvarné pomůcky a výukové pomůcky.
Ekologizace provozu školy – cílem bylo, aby ve všech třídách byly nádoby na třídění odpadu a žáci mohli třídit plast a papír. Tento cíl byl splněn, ale nemůžeme být spokojeni s kvalitou třídění odpadů – ve třídách i na chodbách. Musíme více motivovat žáky a více zapojit celý pedagogický sbor.
Předmětová komise  Člověk a  příroda  rozhodla, že již nebudeme spolupracovat se sdružením Tereza v projektu Globe (škola platí ročně tomuto sdružení poměrně hodně peněz) a přihlásíme se do Klubu ekologické výchovy.

 

Škola získala titul Škola udržitelného rozvoje  Středočeského kraje 2. stupně. Titul uděluje Klub ekologické výchovy a Středočeský kraj. Je za činnost školy v oblasti EVVO.
                                                                            
Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová